Enhancing Pre-Trained Language Representations with Rich Knowledge for Machine Reading Comprehension

An Yang | Quan Wang | Jing Liu | Kai Liu | Yajuan Lyu | Hua Wu | Qiaoqiao She | Sujian Li |

Paper Details:

Month: July
Year: 2019
Location: Florence, Italy
Venue: ACL |