Ensuring Readability and Data-fidelity using Head-modifier Templates in Deep Type Description Generation

Jiangjie Chen | Ao Wang | Haiyun Jiang | Suo Feng | Chenguang Li | Yanghua Xiao |

Paper Details:

Month: July
Year: 2019
Location: Florence, Italy
Venue: ACL |