Learning Deep Transformer Models for Machine Translation

Qiang Wang | Bei Li | Tong Xiao | Jingbo Zhu | Changliang Li | Derek F. Wong | Lidia S. Chao |

Paper Details:

Month: July
Year: 2019
Location: Florence, Italy
Venue: ACL |