Global Textual Relation Embedding for Relational Understanding

Zhiyu Chen | Hanwen Zha | Honglei Liu | Wenhu Chen | Xifeng Yan | Yu Su |

Paper Details:

Month: July
Year: 2019
Location: Florence, Italy
Venue: ACL |