A Compact and Language-Sensitive Multilingual Translation Method

Yining Wang | Long Zhou | Jiajun Zhang | Feifei Zhai | Jingfang Xu | Chengqing Zong |

Paper Details:

Month: July
Year: 2019
Location: Florence, Italy
Venue: ACL |