Improving Multi-turn Dialogue Modelling with Utterance ReWriter

Hui Su | Xiaoyu Shen | Rongzhi Zhang | Fei Sun | Pengwei Hu | Cheng Niu | Jie Zhou |

Paper Details:

Month: July
Year: 2019
Location: Florence, Italy
Venue: ACL |