A Simple and Effective Approach to Coverage-Aware Neural Machine Translation

Yanyang Li | Tong Xiao | Yinqiao Li | Qiang Wang | Changming Xu | Jingbo Zhu |

Paper Details:

Month: July
Year: 2018
Location: Melbourne, Australia
Venue: ACL |