Transfer Learning for Context-Aware Question Matching in Information-seeking Conversations in E-commerce

Minghui Qiu | Liu Yang | Feng Ji | Wei Zhou | Jun Huang | Haiqing Chen | Bruce Croft | Wei Lin |

Paper Details:

Month: July
Year: 2018
Location: Melbourne, Australia
Venue: ACL |