Task-oriented Dialogue System for Automatic Diagnosis

Zhongyu Wei | Qianlong Liu | Baolin Peng | Huaixiao Tou | Ting Chen | Xuanjing Huang | Kam-fai Wong | Xiangying Dai |

Paper Details:

Month: July
Year: 2018
Location: Melbourne, Australia
Venue: ACL |