Automatic Article Commenting: the Task and Dataset

Lianhui Qin | Lemao Liu | Wei Bi | Yan Wang | Xiaojiang Liu | Zhiting Hu | Hai Zhao | Shuming Shi |

Paper Details:

Month: July
Year: 2018
Location: Melbourne, Australia
Venue: ACL |