Language Generation via DAG Transduction

Yajie Ye | Weiwei Sun | Xiaojun Wan |

Paper Details:

Month: July
Year: 2018
Location: Melbourne, Australia
Venue: ACL |