Multi-Passage Machine Reading Comprehension with Cross-Passage Answer Verification

Yizhong Wang | Kai Liu | Jing Liu | Wei He | Yajuan Lyu | Hua Wu | Sujian Li | Haifeng Wang |

Paper Details:

Month: July
Year: 2018
Location: Melbourne, Australia
Venue: ACL |