Neural Document Summarization by Jointly Learning to Score and Select Sentences

Qingyu Zhou | Nan Yang | Furu Wei | Shaohan Huang | Ming Zhou | Tiejun Zhao |

Paper Details:

Month: July
Year: 2018
Location: Melbourne, Australia
Venue: ACL |