Extracting Relational Facts by an End-to-End Neural Model with Copy Mechanism

Xiangrong Zeng | Daojian Zeng | Shizhu He | Kang Liu | Jun Zhao |

Paper Details:

Month: July
Year: 2018
Location: Melbourne, Australia
Venue: ACL |