Using Intermediate Representations to Solve Math Word Problems

Danqing Huang | Jin-Ge Yao | Chin-Yew Lin | Qingyu Zhou | Jian Yin |

Paper Details:

Month: July
Year: 2018
Location: Melbourne, Australia
Venue: ACL |