Triangular Architecture for Rare Language Translation

Shuo Ren | Wenhu Chen | Shujie Liu | Mu Li | Ming Zhou | Shuai Ma |

Paper Details:

Month: July
Year: 2018
Location: Melbourne, Australia
Venue: ACL |