Life-iNet: A Structured Network-Based Knowledge Exploration and Analytics System for Life Sciences

Xiang Ren | Jiaming Shen | Meng Qu | Xuan Wang | Zeqiu Wu | Qi Zhu | Meng Jiang | Fangbo Tao | Saurabh Sinha | David Liem | Peipei Ping | Richard Weinshilboum | Jiawei Han |

Paper Details:

Month: July
Year: 2017
Location: Vancouver, Canada
Venue: ACL |