Sequence-to-Dependency Neural Machine Translation

Shuangzhi Wu | Dongdong Zhang | Nan Yang | Mu Li | Ming Zhou |

Paper Details:

Month: July
Year: 2017
Location: Vancouver, Canada
Venue: ACL |