Generating and Exploiting Large-scale Pseudo Training Data for Zero Pronoun Resolution

Ting Liu | Yiming Cui | Qingyu Yin | Wei-Nan Zhang | Shijin Wang | Guoping Hu |

Paper Details:

Month: July
Year: 2017
Location: Vancouver, Canada
Venue: ACL |