A Fast Approach for Semantic Similar Short Texts Retrieval

Yanhui Gu | Zhenglu Yang | Junsheng Zhou | Weiguang Qu | Jinmao Wei | Xingtian Shi |

Paper Details:

Month: August
Year: 2016
Location: Berlin, Germany
Venue: ACL |