Knowledge-Based Semantic Embedding for Machine Translation

Chen Shi | Shujie Liu | Shuo Ren | Shi Feng | Mu Li | Ming Zhou | Xu Sun | Houfeng Wang |

Paper Details:

Month: August
Year: 2016
Location: Berlin, Germany
Venue: ACL |