DocChat: An Information Retrieval Approach for Chatbot Engines Using Unstructured Documents

Zhao Yan | Nan Duan | Junwei Bao | Peng Chen | Ming Zhou | Zhoujun Li | Jianshe Zhou |

Paper Details:

Month: August
Year: 2016
Location: Berlin, Germany
Venue: ACL |