CSE: Conceptual Sentence Embeddings based on Attention Model

Yashen Wang | Heyan Huang | Chong Feng | Qiang Zhou | Jiahui Gu | Xiong Gao |

Paper Details:

Month: August
Year: 2016
Location: Berlin, Germany
Venue: ACL |