Successful Data Mining Methods for NLP

Jiawei Han | Heng Ji | Yizhou Sun |

Paper Details:

Month: July
Year: 2015
Location: Beijing, China
Venue: ACL | IJCNLP |