User Based Aggregation for Biterm Topic Model

Weizheng Chen | Jinpeng Wang | Yan Zhang | Hongfei Yan | Xiaoming Li |

Paper Details:

Month: July
Year: 2015
Location: Beijing, China
Venue: ACL | IJCNLP |