Learning Topic Hierarchies for Wikipedia Categories

Linmei Hu | Xuzhong Wang | Mengdi Zhang | Juanzi Li | Xiaoli Li | Chao Shao | Jie Tang | Yongbin Liu |

Paper Details:

Month: July
Year: 2015
Location: Beijing, China
Venue: ACL | IJCNLP |