genCNN: A Convolutional Architecture for Word Sequence Prediction

Mingxuan Wang | Zhengdong Lu | Hang Li | Wenbin Jiang | Qun Liu |

Paper Details:

Month: July
Year: 2015
Location: Beijing, China
Venue: ACL | IJCNLP |