Non-linear Learning for Statistical Machine Translation

Shujian Huang | Huadong Chen | Xin-Yu Dai | Jiajun Chen |

Paper Details:

Month: July
Year: 2015
Location: Beijing, China
Venue: ACL | IJCNLP |