Trans-dimensional Random Fields for Language Modeling

Bin Wang | Zhijian Ou | Zhiqiang Tan |

Paper Details:

Month: July
Year: 2015
Location: Beijing, China
Venue: ACL | IJCNLP |