Context-aware Entity Morph Decoding

Boliang Zhang | Hongzhao Huang | Xiaoman Pan | Sujian Li | Chin-Yew Lin | Heng Ji | Kevin Knight | Zhen Wen | Yizhou Sun | Jiawei Han | Bulent Yener |

Paper Details:

Month: July
Year: 2015
Location: Beijing, China
Venue: ACL | IJCNLP |