Event-Driven Headline Generation

Rui Sun | Yue Zhang | Meishan Zhang | Donghong Ji |

Paper Details:

Month: July
Year: 2015
Location: Beijing, China
Venue: ACL | IJCNLP |