A Context-Aware Topic Model for Statistical Machine Translation

Jinsong Su | Deyi Xiong | Yang Liu | Xianpei Han | Hongyu Lin | Junfeng Yao | Min Zhang |

Paper Details:

Month: July
Year: 2015
Location: Beijing, China
Venue: ACL | IJCNLP |