Web Information Mining and Decision Support Platform for the Modern Service Industry

Binyang Li | Lanjun Zhou | Zhongyu Wei | Kam-fai Wong | Ruifeng Xu | Yunqing Xia |

Paper Details:

Month: June
Year: 2014
Location: Baltimore, Maryland
Venue: ACL |