WINGS:Writing with Intelligent Guidance and Suggestions

Xianjun Dai | Yuanchao Liu | Xiaolong Wang | Bingquan Liu |

Paper Details:

Month: June
Year: 2014
Location: Baltimore, Maryland
Venue: ACL |