Cross-lingual Opinion Analysis via Negative Transfer Detection

Lin Gui | Ruifeng Xu | Qin Lu | Jun Xu | Jian Xu | Bin Liu | Xiaolong Wang |

Paper Details:

Month: June
Year: 2014
Location: Baltimore, Maryland
Venue: ACL |