Be Appropriate and Funny: Automatic Entity Morph Encoding

Boliang Zhang | Hongzhao Huang | Xiaoman Pan | Heng Ji | Kevin Knight | Zhen Wen | Yizhou Sun | Jiawei Han | Bulent Yener |

Paper Details:

Month: June
Year: 2014
Location: Baltimore, Maryland
Venue: ACL |