Effective Selection of Translation Model Training Data

Le Liu | Yu Hong | Hao Liu | Xing Wang | Jianmin Yao |

Paper Details:

Month: June
Year: 2014
Location: Baltimore, Maryland
Venue: ACL |