New Word Detection for Sentiment Analysis

Minlie Huang | Borui Ye | Yichen Wang | Haiqiang Chen | Junjun Cheng | Xiaoyan Zhu |

Paper Details:

Month: June
Year: 2014
Location: Baltimore, Maryland
Venue: ACL |