Multimodal DBN for Predicting High-Quality Answers in cQA portals

Haifeng Hu | Bingquan Liu | Baoxun Wang | Ming Liu | Xiaolong Wang |

Paper Details:

Month: August
Year: 2013
Location: Sofia, Bulgaria
Venue: ACL |