Dual Training and Dual Prediction for Polarity Classification

Rui Xia | Tao Wang | Xuelei Hu | Shoushan Li | Chengqing Zong |

Paper Details:

Month: August
Year: 2013
Location: Sofia, Bulgaria
Venue: ACL |