Handling Ambiguities of Bilingual Predicate-Argument Structures for Statistical Machine Translation

Feifei Zhai | Jiajun Zhang | Yu Zhou | Chengqing Zong |

Paper Details:

Month: August
Year: 2013
Location: Sofia, Bulgaria
Venue: ACL |