Statistical Machine Translation Improves Question Retrieval in Community Question Answering via Matrix Factorization

Guangyou Zhou | Fang Liu | Yang Liu | Shizhu He | Jun Zhao |

Paper Details:

Month: August
Year: 2013
Location: Sofia, Bulgaria
Venue: ACL |