Name-aware Machine Translation

Haibo Li | Jing Zheng | Heng Ji | Qi Li | Wen Wang |

Paper Details:

Month: August
Year: 2013
Location: Sofia, Bulgaria
Venue: ACL |