Translation Model Adaptation for Statistical Machine Translation with Monolingual Topic Information

Jinsong Su | Hua Wu | Haifeng Wang | Yidong Chen | Xiaodong Shi | Huailin Dong | Qun Liu |

Paper Details:

Month: July
Year: 2012
Location: Jeju Island, Korea
Venue: ACL |

Citations

URL