Reordering with Source Language Collocations

Zhanyi Liu | Haifeng Wang | Hua Wu | Ting Liu | Sheng Li |

Paper Details:

Month: June
Year: 2011
Location: Portland, Oregon, USA
Venue: ACL |