Boosting-Based System Combination for Machine Translation

Tong Xiao | Jingbo Zhu | Muhua Zhu | Huizhen Wang |

Paper Details:

Month: July
Year: 2010
Location: Uppsala, Sweden
Venue: ACL |