Query Segmentation Based on Eigenspace Similarity

Chao Zhang | Nan Sun | Xia Hu | Tingzhu Huang | Tat-Seng Chua |

Paper Details:

Month: August
Year: 2009
Location: Suntec, Singapore
Venue: ACL | IJCNLP |