Mining Bilingual Data from the Web with Adaptively Learnt Patterns

Long Jiang | Shiquan Yang | Ming Zhou | Xiaohua Liu | Qingsheng Zhu |

Paper Details:

Month: August
Year: 2009
Location: Suntec, Singapore
Venue: ACL | IJCNLP |

Citations

URL