Employing Topic Models for Pattern-based Semantic Class Discovery

Huibin Zhang | Mingjie Zhu | Shuming Shi | Ji-Rong Wen |

Paper Details:

Month: August
Year: 2009
Location: Suntec, Singapore
Venue: ACL | IJCNLP |