A Probabilistic Model for Fine-Grained Expert Search

Shenghua Bao | Huizhong Duan | Qi Zhou | Miao Xiong | Yunbo Cao | Yong Yu |

Paper Details:

Month: June
Year: 2008
Location: Columbus, Ohio
Venue: ACL |